Webdesign voor bedrijven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Webdesign voor bedrijven, gevestigd te Leiderdorp.

Versie geldig vanaf 07 augustus 2018

ARTIKEL 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webdesign voor bedrijven.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail ten aanzien van de levering van één of meer producten of diensten van Webdesign voor bedrijven.
 3. Content: de teksten en afbeeldingen die aangeleverd worden door de opdrachtgever met als doel online te zetten.
 4. Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Webdesign voor bedrijven gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Webdesign voor bedrijven verrichtte handelingen, zowel mondeling als schriftelijk of per e-mail.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aangegaan.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webdesign voor bedrijven, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Door ondertekening van een overeenkomst met Webdesign voor bedrijven verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Webdesign voor bedrijven en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

ARTIKEL 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod is direct bindend indien schriftelijk gedaan, met vermelding van een termijn waarbinnen kan worden aanvaard en vervalt 30 dagen na dato.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Webdesign voor bedrijven een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Indien het vermelde in de schriftelijke bevestiging door Webdesign voor bedrijven afwijkt van het vermelde in de schriftelijke opdracht door de opdrachtgever dan geldt het vermelde in de bevestiging als overeengekomen, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk reageert.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webdesign voor bedrijven zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdesign voor bedrijven niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien na een overeenkomst de opdracht wordt teruggetrokken, wordt het aantal bestede uren in rekening gebracht volgens uurtarief, vermeerderd met 20% van de vermelde totaalprijs in de overeenkomst. Echter, nooit meer dan het totaalbedrag uit de overeenkomst.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

ARTIKEL 4 Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen door Webdesign voor bedrijven exclusief omzetbelasting (BTW), domeinnaam, webhosting, onderhoud, invoerrechten, heffingen, andere belastingen en de kosten van verpakking, media, transport en verzekering.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Webdesign voor bedrijven van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Webdesign voor bedrijven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Webdesign voor bedrijven met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Webdesign voor bedrijven niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

ARTIKEL 5 Facturering en betaling

 1. Vanaf het moment dat de offerte voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Webdesign voor bedrijven is de opdrachtgever betalingsplichtig.
 2. Tenzij anders overeen gekomen: na goedkeuring van de offerte dient 40% van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan. Na ontvangst van de aanbetaling wordt gestart met de werkzaamheden. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de eerste presentatie plaats vindt. Hierna wordt de volgende 40% van de totale kosten gefactureerd. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dat bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 3. Voor alle overige producten geld 100% betaling na opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 4. Behoudens de omschreven aanbetaling in artikel 5.2 dient betaling van verschuldigde bedragen uiterlijk zeven dagen na factuurdatum te geschieden. De betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta en op de door Webdesign voor bedrijven aangegeven wijze, tenzij door Webdesign voor bedrijven schriftelijk bij aanbieding/ offerte anders is aangegeven.
 5. In de genoemde gevallen behoudt Webdesign voor bedrijven zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Bij niet, niet tijdige of niet op juiste wijze betalen is de opdrachtgever onverminderd zijn verplichting tot betaling van de hoofdsom, een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente per jaar verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke vertragingsrente met een minimum van 8%.
 7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmanings- kosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
 8. De door Webdesign voor bedrijven gemaakte en te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Webdesign voor bedrijven en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Webdesign voor bedrijven onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. Facturering van onderhoudscontracten, eventuele hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 11. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever heeft niet het recht, de vordering die Webdesign voor bedrijven heeft uit hoofde van de onderliggende overeenkomst te compenseren met door Webdesign voor bedrijven aan opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 13. Indien de opdrachtgever niet uitdrukkelijk heeft aangegeven tot delging van welke schuld een betaling heeft plaatsgevonden, is Webdesign voor bedrijven gerechtigd eenzijdig te bepalen ter delging van welke schuld de betaling heeft plaatsgevonden.
 14. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 15. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Webdesign voor bedrijven gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 16. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten en/of indien: vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Webdesign voor bedrijven heeft voldaan.

ARTIKEL 6 Annulering/wijziging

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Webdesign voor bedrijven alle met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst redelijkerwijs gemaakte onkosten.
 2. Veranderingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Webdesign voor bedrijven buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

ARTIKEL 7 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Webdesign voor bedrijven ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Webdesign voor bedrijven vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Webdesign voor bedrijven is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
 6. Webdesign voor bedrijven heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
 7. 1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst c.q. in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van Webdesign voor bedrijven.

ARTIKEL 8 Opschortingsbevoegdheid

 1. Webdesign voor bedrijven is gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, met onmiddellijke ingang alle verplichtingen voortkomende uit een overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever jegens Webdesign voor bedrijven uit welke hoofde ook in gebreke blijft.
 2. Webdesign voor bedrijven heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Webdesign voor bedrijven niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Webdesign voor bedrijven zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Webdesign voor bedrijven kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Webdesign voor bedrijven aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Webdesign voor bedrijven is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten, softwarecode en leveranties van derden, waar Webdesign voor bedrijven weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Webdesign voor bedrijven kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Webdesign voor bedrijven of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webdesign voor bedrijven.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webdesign voor bedrijven slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Webdesign voor bedrijven voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Webdesign voor bedrijven voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Webdesign voor bedrijven.
 5. Webdesign voor bedrijven is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde content.
 6. Webdesign voor bedrijven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Webdesign voor bedrijven mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Webdesign voor bedrijven. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Webdesign voor bedrijven als gevolg daarvan lijdt.
 9. Webdesign voor bedrijven accepteert geen aansprakelijkheid aan websites waar ook anderen aan werken (Bijvoorbeeld door derden benadert door de opdrachtgever).
 10. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Webdesign voor bedrijven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Webdesign voor bedrijven is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 11. De aansprakelijkheid van Webdesign voor bedrijven is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

ARTIKEL 10 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webdesign voor bedrijven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webdesign voor bedrijven worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webdesign voor bedrijven zijn verstrekt, heeft Webdesign voor bedrijven het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Materiaal dient digitaal te worden aangeleverd door de opdrachtgever.
 3. Webdesign voor bedrijven heeft het recht om de gemaakte werken als promotie doeleinden te gebruiken en mag de opdrachtgever als referentieadres noemen, tenzij vooraf en schriftelijk bevestigd anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking aan het uitvoeren van de opdracht te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de opleveringstermijn geheel worden gefactureerd.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar website en de inhoud daarvan en dient er voor te zorgen dat de website voldoet aan (inter)nationale wet- en regelgeving.

ARTIKEL 11 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, haar rechten of verplichtingen uit overeenkomsten met Webdesign voor bedrijven, geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webdesign voor bedrijven, aan welke toestemming voorwaarden verbonden kunnen worden.

ARTIKEL 12 Geheimhoudingsbeding

 1. Partijen verbinden zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard waarvan partijen en haar medewerkers, dan wel derden waarvan partijen zich bedienen bij de uitvoering van een overeenkomst, kennis nemen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Commerciële informatie dient door beide partijen als vertrouwelijk te worden behandeld.

ARTIKEL 13 Uitvoering en levering

 1. Webdesign voor bedrijven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Webdesign voor bedrijven gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Webdesign voor bedrijven eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen schriftelijk of per e-mail zo spoedig mogelijk door aan Webdesign voor bedrijven. Wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken reageert op het gedane ontwerp, gaat Webdesign voor bedrijven er van uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.
 4. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Webdesign voor bedrijven over tot het voltooien van de volledige website. Hierbij zullen de pagina´s plus de door opdrachtgever geleverde content worden opgeleverd.
 5. Websites komen op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden door de opdrachtgever. Na het gereedkomen van de opdracht en ontvangst van het totale gefactureerde bedrag, wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 6. Tenzij Webdesign voor bedrijven op grond van de overeenkomst de website op haar eigen computersysteem ten behoeve van opdrachtgever zal ‘hosten’, zal Webdesign voor bedrijven de website op een door haar te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan opdrachtgever afleveren.
 7. Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal Webdesign voor bedrijven de website bij opdrachtgever of bij een door de opdrachtgever aangewezen derde (hostingprovider) installeren.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan het tijdvak waarbinnen, of het tijdstip waarop de werkzaamheden door Webdesign voor bedrijven verricht dienen te worden op grond van gewijzigde omstandigheden door Webdesign voor bedrijven worden gewijzigd.
 9. Webdesign voor bedrijven tracht zo goed mogelijk en binnen de overeengekomen termijn de werkzaamheden te voltooien. Webdesign voor bedrijven informeert de opdrachtgever tijdig, indien de overeengekomen termijn niet gehaald zal worden.
 10. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de diensten af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de diensten of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken tenzij er sprake is van aantoonbare grove nalatigheid van Webdesign voor bedrijven.
 11. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Webdesign voor bedrijven steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 12. Alle grafische werkzaamheden waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen en animaties, tekeningen, schetsen e.d. blijven het eigendom van Webdesign voor bedrijven tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 13. Webdesign voor bedrijven verricht geen werkzaamheden aan websites waar ook anderen aan werken (Bijvoorbeeld door derden benadert door de opdrachtgever), tenzij schriftelijk overeen gekomen.
 14. Webdesign voor bedrijven behoudt zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden geheel of ten dele door derden te laten verrichten.
 15. Indien door Webdesign voor bedrijven of door Webdesign voor bedrijven ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten alsmede reis- en verblijfkosten.

ARTIKEL 14 Acceptatietest en acceptatie

 1. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de website in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Webdesign voor bedrijven op grond van de garantieregeling van artikel 15.
 2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 14.3 tot en met 14.9 van dit artikel van toepassing.
 3. Waar in dit artikel sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Webdesign voor bedrijven te maken.
 4. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode tien dagen na aflevering of, indien een door Webdesign voor bedrijven uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is opdrachtgever niet gerechtigd de website voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Webdesign voor bedrijven kan steeds verlangen dat opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op de (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Webdesign voor bedrijven worden gerapporteerd.
 5. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde website beantwoordt aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de door of namens Webdesign voor bedrijven eventueel verleende bijstand bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. De website zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
 7. 1. indien tussen partijen niet is overeengekomen dat opdrachtgever een acceptatietest uitvoert: bij de aflevering of, indien een door Webdesign voor bedrijven uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
  2. indien tussen partijen wel is overeengekomen dat opdrachtgever een acceptatietest uitvoert: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
  3. indien Webdesign voor bedrijven vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 14.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 14.8 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de website, indien opdrachtgever daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
 8. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de website fouten bevat, zal opdrachtgever Webdesign voor bedrijven uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Webdesign voor bedrijven zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
 9. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Webdesign voor bedrijven om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 15, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de website die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.
 10. Indien de website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

ARTIKEL 15 Garanties, onderzoek en reclamering

 1. Webdesign voor bedrijven staat er niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Webdesign voor bedrijven staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
 2. Webdesign voor bedrijven garandeert niet dat de website geschikt is voor het door de opdrachtgever beoogde gebruik of doel. Webdesign voor bedrijven garandeert evenmin dat de website zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een website het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden.
 3. Webdesign voor bedrijven staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geproduceerde designs, code of templates gedurende een periode van 3 maanden na (op)levering. Designs, code of templates welke niet door Webdesign voor bedrijven zijn geproduceerd vallen onder de garantiebepaling van de producent.
 4. De garantie bestaat daarin, dat Webdesign voor bedrijven de gebreken aan het geleverde gedurende de eerste 3 maanden na (op)levering zo spoedig mogelijk en geheel voor haar rekening herstelt, dan wel zo nodig voor vervanging van het geleverde zorg draagt, dan wel het geleverde vervangt door een gelijkwaardig product met tenminste dezelfde functionaliteit. Na deze 3 maanden vallen eventuele kosten buiten de garantie en zijn derhalve voor rekening van opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de website hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Webdesign voor bedrijven te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Webdesign voor bedrijven te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Webdesign voor bedrijven in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Webdesign voor bedrijven in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, behoudt Webdesign voor bedrijven zich het recht voor om de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Webdesign voor bedrijven daardoor gevallen, integraal door te berekenen aan de opdrachtgever.
 8. Het nakomen van de garantieverplichtingen door Webdesign voor bedrijven geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Indien Webdesign voor bedrijven ter voldoening aan haar garantieverplichtingen (onderdelen van) producten vervangt, worden deze vervangen (onderdelen van) producten weer eigendom van Webdesign voor bedrijven.
 10. Alle garantieaanspraken vervallen in het geval:
 11. 1. er zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Webdesign voor bedrijven nabewerkingen, wijzigingen of reparaties door opdrachtgever of derden – niet ingeschakeld door Webdesign voor bedrijven - zijn uitgevoerd;
  2. het geleverde door opdrachtgever is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
  3. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden en/of;
  4. het geleverde ondeskundig of niet conform de bestemming is gebruikt;
  5. opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening van enige (contractuele) verplichting jegens Webdesign voor bedrijven.

ARTIKEL 16 Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Webdesign voor bedrijven op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Webdesign voor bedrijven worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webdesign voor bedrijven. Webdesign voor bedrijven is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Webdesign voor bedrijven opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan de website te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Webdesign voor bedrijven van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

ARTIKEL 17 Auteurs en gebruiksrechten

 1. Indien Webdesign voor bedrijven bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectueel eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Webdesign voor bedrijven niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van Webdesign voor bedrijven aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van client zijn of worden gedaan.
 2. Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Webdesign voor bedrijven, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 4. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Webdesign voor bedrijven toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
 5. Webdesign voor bedrijven vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Webdesign voor bedrijven zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Webdesign voor bedrijven onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Webdesign voor bedrijven. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Webdesign voor bedrijven verlenen om zich, indien nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met
  1. door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Webdesign voor bedrijven ter beschikking gestelde materialen, danwel
  2. wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Webdesign voor bedrijven in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen.
  Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Webdesign voor bedrijven zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom of indien naar het oordeel van Webdesign voor bedrijven een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Webdesign voor bedrijven, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Webdesign voor bedrijven is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Webdesign voor bedrijven van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart Webdesign voor bedrijven tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 7. Webdesign voor bedrijven gebruikt in haar ontwerpen geregeld foto materiaal. Dit foto materiaal dient als voorbeeld binnen de ontwerp fase en is niet bedoeld om te gebruiken op de uiteindelijke website. Mocht de opdrachtgever toch gebruik willen maken van het fotomateriaal dan dient deze zelf zorg te dragen voor de controle van de rechten en de eventuele betalingen.
 8. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

ARTIKEL 18 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Webdesign voor bedrijven onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1; oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Webdesign voor bedrijven of dat van haar leveranciers.
 3. Webdesign voor bedrijven is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Webdesign voor bedrijven geen invloed kan uitoefenen.
 4. Bij overmacht heeft Webdesign voor bedrijven ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat zij in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art.78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Indien Webdesign voor bedrijven bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 19 Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Webdesign voor bedrijven slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Webdesign voor bedrijven verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 3. Webdesign voor bedrijven heeft het recht uw website te tonen voor haar eigen promotie doeleinden door deze onder andere te tonen op de website van Webdesign voor bedrijven en op uw website een tekst te plaatsen dat de website is gemaakt door Webdesign voor bedrijven, voorzien van een link naar haar website.

ARTIKEL 20 Hosting

 1. Webdesign voor bedrijven kan in opdracht van opdrachtgever de hosting voor de website bij een hostingprovider onderbrengen. Hierbij heeft Webdesign voor bedrijven slechts een adviserende rol.
 2. De werkzaamheden van Webdesign voor bedrijven beperking zich in dat geval tot het plaatsen van de website op de server van de hostingprovider.
 3. Webdesign voor bedrijven is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van de betreffende hostingprovider.
 4. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen in de regel een contractsduur en opzegtermijn. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen of opzeggen van het contract met de betreffende hostingprovider.

ARTIKEL 21 Zoekmachine optimalisatie

 1. Webdesign voor bedrijven behoudt zich het recht voor om opdrachten of opdrachtgevers te weigeren op grond van een eerste analyse van de concurrentie en haalbaarheid van gewenste resultaten. (Een top tien-positie voor de zoekterm "auto" is niet of nauwelijks mogelijk.)
 2. Top tien noteringen voor zoekwoorden kunnen niet worden gegarandeerd, omdat dit zoekwoord afhankelijk is en voor sommige woorden redelijkerwijs onmogelijk is. U kunt zelf beslissen of u op grond van de behaalde resultaten de samenwerking wilt voortzetten of beëindigen.

ARTIKEL 22 Onderhoud van de website en onderhoudscontracten (indien van toepassing)

 1. Deze voorwaarden gelden voor één bestaande Joomla of OpenCart website, behorende bij de aangegeven domeinnaam, met één bijbehorende database gedurende één jaar.
 2. Definities Webdesign voor bedrijven onderhoudscontract:
 3. 1. Onder (security) updates van een Joomla of OpenCart website wordt verstaan het bijwerken van de installatie met de uitgegeven (veiligheids)updates van het Joomla of OpenCart team. Het gaat hierbij om het bijwerken van minor updates (bijvoorbeeld van 3.8.6 naar 3.8.7). Het wijzigen van een website in een nieuwere versie (bijvoorbeeld van 2.x naar 3.x etc.) is een upgrade en is niet zonder meer mogelijk.
  2. Onder (security) updates van uitbreidingen (componenten, modules en/of plugins) wordt verstaan, het bijwerken van de desbetreffende component-, module en/of plugincode met de officiële (veiligheids)updates die uitgegeven worden door hun respectievelijke makers.
  3. Onder support wordt verstaan alle vragen m.b.t. het gebruik van Joomla of OpenCart en het oplossen van Joomla of OpenCart gerelateerde problemen. Support is enkel mogelijk voor de website waarvoor een onderhoudscontract is afgesloten en wanneer er in alle redelijkheid gebruik van gemaakt wordt.
  4. Onder content management wordt verstaan het toevoegen, wijzigen en/of verwijderen van teksten en afbeeldingen met betrekking tot de website waarvoor een onderhoudscontract is afgesloten.
 4. Overgebleven uren voor support en content management gaan niet mee naar het volgende contract. Geen restitutie van overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt aangerekend volgens het standaard uurtarief van Webdesign voor bedrijven.
 5. Opdrachtgever dient voor aanvang van het onderhoudscontract de inloggegevens van ftp, database (mysql) en Joomla of OpenCart installatie (back-end) door te geven aan Webdesign voor bedrijven, zodat Webdesign voor bedrijven toegang heeft tot de bronbestanden van de website. Webdesign voor bedrijven kan geen onderhoudscontract afsluiten indien opdrachtgever deze gegevens niet kan of wil doorgeven aan Webdesign voor bedrijven.
 6. Webdesign voor bedrijven verzorgt maandelijkse back-ups voor “Beheer Basis” en “Beheer Extra” onderhoudscontracten. Dit betreft een back-up die op een door opdrachtgever beschikbare gestelde externe locatie wordt bewaard. Op verzoek van de opdrachtgever zal Webdesign voor bedrijven de back-up terugzetten. Webdesign voor bedrijven is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de back-up en kan deze uitsluitend tijdens kantooruren terugplaatsen.
 7. Webdesign voor bedrijven zal op de volgende manier rapporteren of reageren mocht dit voor de verleende dienst of werkzaamheden nodig zijn:
 8. Support
  Webdesign voor bedrijven zal na het geven van support dit niet rapporteren naar de opdrachtgever en veronderstelt dat de verleende support voldoet als rapportage. Mocht Webdesign voor bedrijven het gevraagde support niet als supportmoment beschouwen zoals omschreven in deze voorwaarden, zal Webdesign voor bedrijven dit via e-mail rapporteren aan de opdrachtgever en proberen een alternatieve oplossing te bieden.
  Security updates
  Webdesign voor bedrijven zal niet rapporteren over het toepassen van security updates voor desbetreffende website en uitbreidingen. Echter bij constatering van problemen met de updates zal Webdesign voor bedrijven het resultaat melden via e-mail.
  Back-ups
  Webdesign voor bedrijven zal niet rapporteren over het maken van back-ups. Echter bij constatering van problemen met de back-up of indien de opdrachtgever vraagt om de back-up terug te plaatsen zal Webdesign voor bedrijven het resultaat melden via e-mail.

  Webdesign voor bedrijven zal voor de overige werkzaamheden die binnen het onderhoudscontract vallen of bij constatering van problemen het resultaat melden via e-mail.
 9. Voor werkzaamheden die buiten het onderhoudscontract vallen, waaronder maar niet beperkt tot het installeren en configureren van nieuwe uitbreidingen, het wijzigen van de lay-out, zoekmachine optimalisatie en het schrijven van teksten of taalkundig verbeteren ervan, hanteert Webdesign voor bedrijven zijn standaard uurtarief.
 10. Ten behoeve van onderhoud kan Webdesign voor bedrijven tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. Webdesign voor bedrijven zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
 11. Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website waarvan Webdesign voor bedrijven het onderhoud uitvoert dient de storing door of namens opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan Webdesign voor bedrijven bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is of anders overeengekomen is.
 12. De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met opdrachtgever kan een andere regeling ter zake van de kostenverdeling worden overeengekomen

ARTIKEL 23 Duur en beëindiging van onderhoudscontracten

 1. De overeenkomst van onderhoudscontracten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders overeengekomen met inachtneming van artikel 23.2, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen. E.e.a. ter beoordeling van Webdesign voor bedrijven.
 2. Een onderhoudscontract kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 3. Webdesign voor bedrijven kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Webdesign voor bedrijven niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. Webdesign voor bedrijven heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft Webdesign voor bedrijven het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
 6. 1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst c.q. in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van Webdesign voor bedrijven.

ARTIKEL 24 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortkomen, alsmede elk ander geschil ter zake van, of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Webdesign voor bedrijven statutair gevestigd is c.q. zakelijk wonende is.
 2. Op de overeenkomst die tussen Webdesign voor bedrijven en opdrachtgever conform artikel 3 tot stand is gekomen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 25 Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Webdesign voor bedrijven.
 2. Webdesign voor bedrijven kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Webdesign voor bedrijven of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 4. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

ARTIKEL 26 Slotbepalingen

 1. Verandering in management of rechtsvorm bij opdrachtgever of Webdesign voor bedrijven hebben geen invloed op de overeenkomst.
 2. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 3. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Webdesign voor bedrijven heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.